اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

اطلاعیه وزارت کار (اعزام نیرو به آلمان)

دفتر حمایت نیروی کار خارجی وزارت کار
اطلاعیه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی
اعـزام نیروی کـــار به کشور
آلـــــــــمـــان
درباره ما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W8C48MjFxOzSIN4xHkNJRF6qlil8vwCs24NDwM_okhkeEm5SDgonnX6lfLgeW49sj7jMzOKLERHriOfGATO8UnZIQfviM4laQEdMiwg5_DNDFNbTE4pWqDcTdb0Xn-jDajiktUKwBHsExedOQq6_rO6Yw2 راهنما
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W-xgVKZPkwAmxCBDLpEpj261VVi8ldo3Eb6qLBUU9BuV16-80QCl11p4wlqpoCBQ6f2E3ufGdMMyYYJX7vSVizs3nJNotphmeN0PCJHCWOzjeDFkGxuJBAXeblJwksYCzw9xJrFmWMAG-w6iScB0RMmgQ2
تماس
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W85VTIXvOeNx5tpy_t6jV5yshDW-Br1Do7KZOs6I_h8xLUOl2sxuJc9ZA__jmvH6lQJftWKIhEDFDVI2M_WVV-zfRu8uR3EiB5PPWKqvuwYNx-rGv72AkAFdDgMNiUXG3dLht6MWNgKlicLAZdR0ywPbw2
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت
به ثبت نام از متقاضیان کار در کشور
آلمان با الویت رشته‌های علوم کامپیوتر
و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات،
مکانیک، برق و الکترونیک و پرستاری و
کادر درمان اقدام می‌کند.
این وزارت خانه شرایط ثبت نام را به شرح
زیر اعلام کرده است:
* حداکثر سن ۴۰ سال
* داشتن تخصص در هر یک از رشته های علوم
کامپیوتر، مکانیک، برق و الکترونیک و
پرستاری و کادر درمان (سایر اولویت ها به
زودی اعلام خواهد شد.)
* موفقیت در مصاحبه و تطبيق مدارک
تحصیلی
سایر شرایط لازم:
*  متقاضیانی که دارای مدرک زبان
آلمانی نیستند در صورت تمایل می‌توانند
ثبت نام کرده و در حین انجام فرآیند
آماده سازی مدارک، زبان آلمانی
بیاموزند.
*  شغل یافت شده طبق قوانین مرتبط با
رشته تحصیلی کارجو است.
* امکان همراهی و ملحق شدن همسر و
فرزندان زیر 18 سال وجود دارد.
لینک خبر وزارت کار
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W_dahlA_1wOXzmjFLqhMSBisIG5M-JsskwClK24sdwAvMMlzxSNO63kpgFfLwpZ1wNnhodBley5y_y0I107e7G41oTVRFQjaepTU7kuzESpjuD_Y6G2KzuSaTLv6O3tROn0Jc7QfVgk-zDSsh0z_x2Lgw2
فرم مشاوره رایگان
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W-0aitnH66w5x1GR-HkypSExjPH6dkZeJU6sJmRYR7f0mblrPJtBax63LxQBxcxUJtEDBf83sBNPbsCoyC4S6HSvgm7MBczNfPL5TZJn8eRPadxvaGjfz8TyofI5c8InSFT5s0BcrGq3bHuaQ9NX9KYtw2
توضیحات بیشتر
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W-xgVKZPkwAmxCBDLpEpj261VVi8ldo3Eb6qLBUU9BuV16-80QCl11p4wlqpoCBQ6dXuMH_61_IQ1m2MZoBtUNP5ga-MhAPjBX3YNIv18cX8gbGvRkTSyibJs-FjwE873G9w6MQJ_KK3iVxQj_9brQfsw2
همکاران منتخب:
-------------------------
 
اشتغال ایران و اروپا
اعزام نیروی کار به کشور آلمان
تحت نظر وزارت کار ایران
www.ie-employment.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W8nF_R7kWK4pwlSzJztI9eWwmPSMuHG4jNwmsItI6TQKP1nTP-9QJroZdT-UHx6GfT8T-2HZsCCEAmXQPOrM3ejwQgPtN4YNG4UXILEMH98_WyEd1SckWlfhdTC3fOeXZ4HxKlpNOcF95nz1ylvFZzM2A2
اعزام دانشجو اریکا
اعزام دانشجو به کشور آلمان
تحت نظر وزارت علوم ایران
www.uniassist.ir
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W8XfblRd98gUlTKEeFMaCtA7UqWY8V8AoC-txvHONTUqUOIqIusGPZP5pP5abw4rGpyRRGUIVZ2tS2JxWNTOHp9PzdXl64lnpaix1JRjSUbKbM6nSOPQ_qol5VG8IUHgusO2uHGNx-1qcjbxd1BJ6d4Cg2
ARIKA GmbH
شرکت ثبت شده اریکا در آلمان
به شماره ثبت 28871
www.arikagroup.com
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W-gh0I461lUjH7TgEvhYEFrAOBklwsQbTnlyTDNcr1ViF6Xz2yKfMCdCJ-gn6XTbUDizc2a911d5p1eE2Geceo0J4YpdUPZeSRF764WynQ-I-gY8aRnDURmKjmyt6YaNw7E-8qAmMkE2UYrpfWaWVD6Fg2
آدرس دفتر تهران
ميدان آرژانتين، خيابان هشتم بخارست
(احمد قصیر)، جنب ساختمان کنسولگری
آلمان، پلاك 13، طبقه اول، واحد3.
 مشاوره رایگان
021-88738606
021-88524795
021-86047163
021-88517950
آدرس دفتر آلمان
Farnstraße 2, 90480 Nürnberg, Germany
whatsapp: +49 1782351440
اریکا را در شبکه های اجتماعی دنبال
کنید
اینستاگرام
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W-m8OErwH6ekex86uhdLCp5-C2Zd-oqEN3yZQxAw2e1zLJsSr5N8ZLeCkAOeq-IbLZd2Ay6ymuC04FHSprHdc2H-Tsn1oqeuJCD3JuaMKXDWzWAJi8u2fdgPV5bBTB9ZrGaVZAYdDE93Zg2cBmdn3yPXA2
لینکداین
http://tracking.euroassist.ir/tracking/click?d=Jt1sKUVGx9BxkcDL7uSe5auqRyyJvu7xusSsc_eV63TEiuFT089NCV0ijcttOKELaucKLu8Y0ZheX2eoU1BgJ2pnZHILSzuIpO_bdmdG_W8JbRfywhTqItOSSyNr-9dqNtnAeochRs4gvJG6Z6Efxq4SJnf3TxUfM5S2uLSn71RcnyKsAOavXdKp2TM4UdIX9YaRYNZLsiSzGRSjo0R4Xf59QxBm1-iZg1GljF0CQL3SEegOCQFg14rONueGT9ctqQ2
تلگرام
ARIKA GROUP, Tehran, Tehran, Tehran, 987656544332, Iran, Islamic Republic Of
http://tracking.euroassist.ir/tracking/unsubscribe?msgid=02Rx5ONdozbmLAeDokoc6g2&c=1238703939780812856
--
Problem reports:       http://cygwin.com/problems.html
FAQ:                   http://cygwin.com/faq/
Documentation:         http://cygwin.com/docs.html
Unsubscribe info:      http://cygwin.com/ml/#unsubscribe-simple